Værdigrundlag​

Idegrundlag

Birketoften er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Gældende for alle er, at de har fået en psykiatrisk diagnose: ADHD, autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og/eller udviklingshæmning med en af ovennævnte psykiatriske diagnoser.

Vi er organiseret således, at vi kan tilgodese alle i målgruppens ønsker og behov. Igennem en nøje tilrettelagt struktur, et veldefineret indhold og et vedholdende tilbud om kontakt, kan vi hjælpe, støtte og guide barnet/den unge igennem til et bedre, mindre konfliktfyldt og mindre kaotisk liv med en diagnose.

Vi er også det sted, hvor børnene/de unge får en pause fra en hverdag, hvor krav og præstationer i høj grad både presser og stresser dem. Samtidig kan vi tilbyde forældrene en pause fra en til tider hektisk hverdag og give dem mulighed for at lade op.

Vi kan byde ind i barnets/den unges netværk med et andet billede af barnet/den unge - som oftest et mere nuanceret og positivt billede. På den måde kan vi bidrage til, at nye, gode fortællinger får liv, og dermed ændre holdningen til, at barnet/den unge skulle være en bærer af dårlig adfærd.

Værdigrundlag

På Birketoften er det værdifuldt, at børnene/de unge føler sig set, anerkendt og støttet i at være de unikke væsner, de hver især er. Muligheden for at bidrage til, at alle bliver hele og livsduelige mennesker, er i centrum for vores arbejde.

Det er værdifuldt at tilhøre et fællesskab, hvor leg, fysiske aktiviteter og eksperimenter med at afprøve grænser og udholdenhed naturligt er til stede, simpelthen fordi det er sjovt.

Vi tror på, at vi med vores solide faglige baggrunde, professionelle tilgang og medmenneskelighed kan være et trygt og udviklende alternativ til børnene/de unge i de perioder, hvor deres forældre har brug for at lade op.

Derfor vil vi:

1. møde barnet/den unge med anerkendelse og respekt for barnets/den unges ressourcer og vilkår.

Helt konkret gør vi følgende:

  • I processen frem mod indskrivning på Birketoften undersøger vi, om barnet/den unge vil kunne trives hos os.
  • Vi taler med både forældre og sagsbehandler.
  • Vi læser papirer fra skole og eventuelle udredninger fra børnepsykiatrisk afdeling.
  • Vi mødes i huset og vender med hinanden, hvor vi ser barnet/den unge bedst placeret.
  • Vi indhenter tilladelse fra forældrene til at samarbejde med barnets/den unges skole og klub samt andre væsentlige relationer. Formålet er her at afstemme vores indsats.​

Når vi sammen med forældrene er blevet enige om, at Birketoften kan blive et godt sted for barnet/den unge, et sted hvor barnet/den unge kan udvikle sig positivt, få venner og fortrolige voksne, aftaler vi et besøg hos os.

Det første besøg, som er ganske kort, får barnet/den unge mulighed for at hilse på en af de voksne fra sit hold. Barnet/den unge får fremvist vores hus og sit nye værelse af pædagogen, og imens taler vi med forældrene om, hvordan den første tid på Birketoften skal foregå.

De tre første måneder kalder vi ”den første tid”, eller ”observationsperioden.”

Vores ønsker for den første tid er, at barnet hurtigt finder sine ben at stå på, at forældrene føler sig trygge, og at vi lærer hinanden rigtig godt at kende.

Vi har sammen med forældrene skabt en venlig og tryg atmosfære, hvori vi kan føre den nødvendige dialog om barnets trivsel.

Det kan for eksempel være nødvendigt at skifte til et andet hold, eller det kan være nødvendigt at arbejde særligt med barnets/den unges tillid og tro på sig selv og os. Eksempelvis at barnet/den unge først overnatter, når det er klar til dette.

I startfase er der lidt mere kontakt mellem hjemmet og os, end det er tanken, at vi skal have i det daglige, da vi er i en tid, hvor vi har brug for at lære hinanden at kende. Herefter betragter vi generelt vores sted som det sted, hvor barnet/den unge kan få sig et frikvarter fra krav om præstation, og vi tænker, at barnets/den unges familie skal have en pause fra en til tider hektisk hverdag. En hverdag, der kan være præget af nederlag og magtesløshed, navnlig omkring barnets/den unges skole og fravær af sociale relationer.

Derfor vil vi:

2. søge udviklingspotentialet hos det enkelte barn således, at det lærer at begå sig i sociale relationer.

Helt konkret gør vi følgende:

For at sikre at barnet/den unge føler sig set, hørt og forstået, taler vi med barnet/den unge om egne ønsker og behov. Nogle børn/unge ønsker sig en ven, andre ønsker at de kunne lade være med at blive rasende og ødelægge ting, og nogle ønsker sig hjælp til at falde i søvn og sove hele natten, nogle børn/unge har brug for en helt særlig kost, fordi deres medicin tager appetitten fra dem.

Ønsker for eget liv og voksne, der tager det alvorligt og hjælper et ønske på vej, giver barnet/den unge mod, selvværd og selvtillid til at tro på at kunne påvirke sin egen tilværelse på en positiv måde.

I personalegruppen mødes vi en gang om ugen og taler sammen om, hvordan det går. Vi bruger disse møder til at udvikle handleplaner for barnets/den unges personlige udvikling, og vi taler om, hvordan det går med gruppens trivsel som helhed.

Det har stor betydning for et godt liv at vide, at man tilhører en flok, at man er anerkendt og afholdt af sine jævnaldrende kammerater og voksne. At man kan referere til et ”vi”.

Derfor lægger vi stor vægt på, at dynamikken i gruppen er tilpas god, til at enhver føler sig hjemme, er tryg og får mulighed for at byde ind med lige det, de kan, og at rumme og spejle sig i hinanden.

Vi mener, at relationen står over alt andet. For at ville noget med hinanden, skal vi kunne noget med hinanden. Vores erfaring er, at de fleste af vores børn/unge er blevet svært skuffede i løbet af deres liv i forhold til venskaber. Det kan være rigtig svært at få tillid igen.​

Der er også børn/unge, for hvem det er svært at aflæse kropssprog og almindelige spilleregler imellem mennesker, og vi har børn/unge, der umiddelbart helst er fri for kontakt med andre mennesker, og når

det forekommer, så kun ganske få ad gangen.

De relationelle vanskeligheder, uanset hvad der ligger i dem, arbejder vi med hen over flere år. Roligt, vedholdende, konsistent, rummeligt og i en veldefineret ramme, bevæger vi os frem og nogle gange lidt tilbage sammen med barnet. Det er sjældent, vi tager afsked med et barn, uden det har fået sig mindst en god ven.

Derfor vil vi:

3. arbejde for at skabe sammenhæng og helhed i barnets hverdag.

Helt konkret gør vi følgende:

Vi engagerer os i barnets/den unges liv og er til stede, hvor vi kan bidrage til barnets/den unges udvikling. Således skaber vi fra start mulighed for åben dialog med familien, skolen og andre, for barnet/den unges primære fora. I disse sammenhænge udveksler vi erfaringer om, hvad der virker og søger at skabe meningsfuld sammenhæng og helhed i det for barnet/den unge. Vi er respektfulde i dialogen, og vi har et stærkt fokus på at have samme åbne, venlige og kommunikerende relation til forældrene, som vi har til børnene.

I det daglige følger vi gerne børnene/de unge til fritidsinteresser, eller henter dem fra arrangementer. Vi ser os selv som et sted, hvor alle skal føle sig hjemme og i høj grad have mulighed for at dyrke de interesser, der er i gang. Vi arbejder for, at alle vores børn/unge får et godt netværk og gode interesser

og venner.

Hver gang barnet/den unge kommer hos os er huset, som barnet/den unge husker det. Her er rart, rent og genkendeligt, og her dufter af hjemmebag. De voksne er også de samme. De til stede, imødekommende, genkendelige og glade for at se barnet. Alt er præget af en høj grad af forudsigelighed, så barnet/den unge kan slappe af og tillade sig at være sig selv.

Derfor vil vi:

4. arbejde på at have tydelige og genkendelige strukturer og rammer i huset for derved at skabe tryghed, ro og forudsigelighed ved at følge de samme ensartede rytmer hver dag, uge, måned og år. Dog således at hverdagen også indeholder dynamik og spontanitet.

Helt konkret gør vi følgende:

Vores planlægning beror på, hvilke interesser børnene/unge har. Vi sammensætter en menuplan, som tilgodeser børnene/de unge og eventuelle særlige behov (for eksempel allergi). Børnene/de unge får mad, når de har brug for det. Vi sikrer os, at barnet/den unge ved, hvad der skal ske. Vi udarbejder

weekendplaner, som vi sender hjem via mail til forældrene, så forældrene får mulighed for at tale med barnet/den unge om, hvad barnet/den unge skal opleve hos os, hvad det skal have at spise, hvilke voksne der er til stede og ikke mindst, hvilke kammerater der kommer.

Vi giver barnet/den unge samme plan med hjem. Efter weekend hos os får barnet /den unge en billedagbog med hjem. 

Vi udarbejder et årshjul, der følger rytmen for dagen, ugen, måneden, året. Heri er indskrevet årets fødselsdage og højtider, ferier og fester. Festen er vigtig, men hverdagen og dens kontinuitet er mindst lige så vigtig. Der er forskel på hverdag og fest.

Derfor vil vi:

5. via vores forbilledlige eksempel, støtte og inspirere børnene/de unge til at få gode dagligdagsoplevelser i naturen omkring os og på vores rejser sammen. Vi dyrker fællesskabets sammenhængskraft på en måde, hvor alle føler, at de kan bidrage til helheden.

Helt konkret gør vi følgende:

Når vi tager imod børnene/de unge, gør vi det altid med et genkendelsens smil og et håndtryk eller et kram. Vi er glade for at se hver og en. Når et barn/en ung af en eller anden grund ikke kan være her en dag, tilkendegiver vi at barnet/den unge mangler hos os.

Vi taler med børnene/de unge om deres interesser og bygger samvær op med udgangspunkt i disse interesser, men vi forsøger også at give børnene/de unge oplevelser, som de ikke tidligere har haft.

Oplevelser der kan styrke mod, udholdenhed og glæde ved at afprøve sig selv og egne grænser, men også oplevelser der medvirker til at skabe stærke bånd til kammeraterne.

Vi fisker, cykler, sidder om bålet og synger, spiller rollespilslege, og vi sidder om bordet og laver hver vores, imens vi taler om stort og småt. Vi hjælpes om det, der er svært og giver high fives, når vi lykkes.

Hyggelige og udviklende lege og meningsfulde aktiviteter.

Når et barn/en ung skal videre i livet, for eksempel på efterskole, kan vi holde kontakt med hinanden via postkort eller vores Facebook-gruppe, eller vi kan tale i telefon sammen. Nogle af børnene/de unge kommer og besøger os, alternativt kan vi tage ud og besøge dem.

Derfor vil vi:

​​

6. tilrettelægge et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Helt konkret gør vi følgende:

Vi inviterer forældrene til at tale med os om deres barn/unge. Om hvilke særlige behov, de oplever, og deres behov for kontakt med os. Vi holder tæt kontakt, navnlig i begyndelsen, da vores relation til hinanden skal udbygges. Vores relation baserer sig på tillid, nysgerrighed og åbenhed. Vi har en direkte kommunikation, således at forældrene kan komme i kontakt, når der er behov. Vi taler jævnligt med forældrene om barnets/den unges trivsel og udvikling. Ligeledes hvis vi oplever, at barnet/den unge mistrives.

Forældrene modtager løbende planer for, hvad barnet/ den unge skal foretage sig her.

Vi samarbejder med forældrene om barnets udviklingsplan.

Vi samarbejder med forældrene i forbindelse med netværksmøder og anden aktivitet med familiens

hjemkommune.

​Derfor vil vi:

7. have en rolig og varm indretning, hvor vi omgiver os med levende organiske materialer, for eksempel med lys og blomster.

Helt konkret gør vi følgende:

Birketoften er et hjem, der virker indbydende med rolig og enkel indretning. Der er lagt vægt på gode naturmaterialer. For eksempel har vi indrettet opholdsrummene og børnenes/de unges værelser i smukke og afdæmpede farver.

Vi følger årstiden, og det afspejler sig i husets udsmykning ved fastelavn, påske, sommer, Halloween og jul.

Birketoften prioriterer friske blomster og lys.

Derfor vil vi:

8. spiser økologisk mad.

Helt konkret gør vi følgende:

  • Vi indkøber økologiske varer.
  • Undgår så vidt muligt det hvide brød og raffineret sukker.
  • Serverer hjemmebagte boller, frisk frugt mv.

Kommuner vi har samarbejdet med​

Find vej

Birketoften – Hareskovby

Birketoften 20, 3500 Værløse​

Rutevejledning

Birketoften – Kvistgård

Hornbækvej 150, 3490 Kvistgård

Rutevejledning